Beregne framtidig nedbør

Ledningsnett og lokale overvannsløsninger må planlegges og dimensjoneres for framtidens klima. Klima- og nedbørdata tilgjengelig på Norsk klimaservicesenter bør legges til grunn. Klimaservicesenteret veileder også i bruk av dataene.

Norsk klimaservicesenter leverer beslutningsgrunnlag for klimatilpasning

Norsk klimaservicesenter koordinerer og formidler kunnskap og klimadata. Klimaservicesenteret leverer fritt tilgjengelige klimadata og informasjon om klimavariasjoner og ekstremnedbør.

Norsk klimaservicesenter er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt (MET), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Uni Research.

Intensitet, varighet og frekvens - IVF

For å dimensjonere riktig trengs oppdaterte data om korttidsnedbør. Dagens og framtidens intensitet-, varighet- og frekvens-verdier, såkalt IVF-statistikk, må legges til grunn.  IVF-statistikk angir hvilken nedbørintensitet man må forvente for ulike varigheter og for ulike returperioder. IVF framstilles både som tabeller og kurver. Meteorologisk institutt samarbeider med Statens veivesen, Jernbaneverket, NVE og en rekke kommuner om innsamling og kvalitetskontroll av korttidsnedbørdata. Når Meteorologisk institutt har tilstrekkelig lange serier, minst ti år, utarbeides IVF-statistikk som gjøres tilgjengelig på eklima.no.

Når det kommer mye regn i løpet av en kort tidsperiode oppstår det oppstuinger på ledningsnettet. Det gir risiko for overvannsflom og kjelleroversvømmelser. Dimensjonering av overvannsystemer må ta hensyn til både nedbørintensitet og returperiode. I områder med lavt skadepotensial kan man velge å dimensjonere ut fra en kortere returperiode enn i områder med høyt skadepotensial.

På klimaservicesenteret finnes veiledning om nedlasting av IVF-statistikk fra Meteorologisk institutts vær- og klimadatabase, eklima.no. Klimaservicesenteret informerer også om bruk og tolkning av IVF-statistikk.

Dersom det ikke eksisterer lokale IVF-kurver er det viktig at kommunene kommer i gang med måling av korttidsnedbør, for å få så godt datagrunnlag som mulig. Ta i så fall kontakt med Norsk klimaservicesenter. 

Klimafaktor angir hvor mye nedbørverdier må skaleres opp for å dimensjonere riktig

Klimafaktoren angir hvor mye man må skalere opp nedbørverdier for å dimensjonere overvannssystemene slik at de takler framtidige nedbørforhold. Klimafaktorer er basert på framskrivninger med en grov oppløsning.

Det er viktig at kommunene benytter klimafaktorer som er representative for det aktuelle lokalgeografiske området. Det må tas hensyn til store lokale eller regionale forskjeller i nedbørforhold.

Rådgivertjenesten til klimaservicesenteret kan gi veiledning til kommunene om hvilke klimadata og klimafaktor man bør benytte for sin lokalregion, og hvilke klimaframskrivninger som er tilgjengelige per i dag. Rådgivertjenesten kontaktes på klima@met.no, telefon 22963000.

Klimaprofiler for hvert fylke kommer

Klimaservicesenteret er i ferd med å lage klimaprofiler for alle fylkene. Klimaprofilene skal gi en oversikt over klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer. Klimaprofilene er tilgjengelig på Klimaservicesenter.no.

Nettjeneste for klimadata kommer

En ny nettjeneste for klimadata er under planlegging i regi av Klimaservicesenteret. Tjenesten skal gi kommunene og andre viktige brukere enkel tilgang til klimadata som er nyttige i arbeidet med klimatilpasning. Utviklingen foregår i nær dialog med viktige brukergrupper.  Klimaservicesenteret tar gjerne imot innspill fra kommunene for å kartlegge brukernes behov.

Sist revidert: 14.03.2016
av: Miljødirektoratet