Kartlegge flaumfare langs bekker

Denne rettleiaren gir råd om korleis ein kan identifisere og kartleggje flaumutsette område langs bekker.

Formålet er å få kunnskap om fareområde slik at ein kan ta omsyn til faren og dermed redusere risikoen for skadar. Omsyn til flaumfare kan ein i praksis ta gjennom arealplanlegging, skadereduserande tiltak og beredskap. Rettleiaren må sjåast i samanheng med NVE si retningslinje: Flaum og skredfare i arealplanar (2/2011).

Sist revidert: 14.03.2016
av: Miljødirektoratet