Kartlegging av avrenningslinjer

Mange kommuner velger å lage overvannskart for sine nedbørfelt. Overvannet vil ofte følge den naturlige avrenningen i nedbørfeltet, selv om de opprinnelige bekkene er lukket igjen på grunn av utbygging. Kommunen må kartlegge dreneringslinjene og sårbare punkter, og vurdere hvordan avrenningen av overvann påvirkes av befolkningsvekst, fortetting, dagens klima, fremtidens klima, grunnvannstand, eksisterende ledningsnett, lokale overvannstiltak med mer.

Det er mange forskjellige måter å kartlegge overvann. Noen bestiller nye kartdata og kjører avanserte hydrologiske modeller, andre benytter enklere beregninger og kalibrerer disse mot faktiske hendelser

Hvor detaljerte datagrunnlag kommunen trenger for å kartlegge avrenningslinjer og beregne vanndybder, avhenger av hvor utsatt planområdet er for skadevirkninger. I spesielt skadeutsatte områder trengs det et høyere detaljnivå i datagrunnlaget enn i områder med lav risiko for skader.

 1. For alle nedbørfelt i utbyggingsområder
  Lag en enkel modell for overflateavrenning med graderte avrenningslinjer og del-nedbørfelt
  Det bør gjøres en analyse av avrenning - med og uten bruer eller kulverter
 2. For del-nedbørfelt i utbyggingsområder
  Analyser og klassifiser risiko i henhold til fare for skade som følge av overvann
  Benytt kunnskap om overvann og sårbare byggverk og infrastruktur i dette arbeidet
 3. For del-nedbørfelt som skal utredes videre
  a. Benytt modeller for overflateavrenning
  for del-nedbørfelt med høyt eller meget høyt skadepotensial og stor sannsynlighet for betydelig avrenning
  b. Benytt ledningsmodeller kalibrert mot feltmålinger og eventuelt langtidssimulering for del-nedbørfelt med ledningsnett for overvann med høyt eller meget høyt skadepotensial og stor sannsynlighet for betydelig avrenning
  c. Benytt kombinerte modeller som kobler ledningsnettmodeller mot overflate-avrenningsmodeller for delnedbørfelt med kompliserte hydrologiske og hydrauliske forhold og meget høy skadepotensial, og stor sannsynlighet for betydelig avrenning 

Modellene kan eventuelt også benyttes sammen med elvemodell, hvis vassdrag kan påvirke avledningen av overvannet eller hvis vannføringen i vassdraget kan bli vesentlig påvirket. Tilsvarende kan modeller for havnivå, tidevann eller stormflo kombineres hvis overvannssystemet kan bli vesentlig påvirket.

Aktsomhetskart for overvann - avrenningslinjer

Oslo, Trondheim og Fredrikstad har arbeidet med å utvikle metodikk for kartlegging av flomveier i tettbygde områder.

Sist revidert: 12.08.2019
av: Miljødirektoratet