Samfunnssikkerhet og klimatilpasning i arealplanlegging

I denne veilederen finner du veiledning om hvordan kommunen kan ivareta samfunnssikkerhet og klimatilpasning i planlegging etter plan- og bygningsloven.

Hva er Klimahjelperen?

  1. Den viser hvordan kommunen kan bruke plan- og bygningsloven for å ta inn hensynet til et endret klima i planleggingen.
  2. Den har sammfunnssikkerhet som utgangspunkt og er dermed avgrenset til hvordan forebygge mot ulike naturfarer, i denne sammenheng er temaene flom, skred overvann, havnivåstigning og stormflo prioritert.
  3. Den viser hvordan planleggeren kan tenke forebyggende samfunnsikkerhet gjennom hele planprosessen og hvordan man kan ta inn hensynet til et endret klima under alle de ulike nivåene i planprosessen, og i utredningskravene.
  4. Den er et oppslagsverk der kommunen kan gå rett til det plannivået som de jobber med, og raskt finne argumenter for hvorfor og hvordan ta inn hensynet til klima.
  5. Den omtaler primært plan- og bygningsloven, men viser kobling til sivilbeskyttelsesloven, det vil si helhetlig ROS-analyse, der dette er relevant.
  6. Supplement til NVE og DSB sine arbeid med sammfunnssikkerhet i planleggingen, og integreres i DSB sine øvrige arbeid på området.
Sist revidert: 07.03.2016
av: Miljødirektoratet