Foto: Statens vegvesen
Vann fra saltet vei

Statens vegvesen har veiledning til vinterdrifting av vei uten salt. Les mer om rensning av overvann fra veganlegg.

Foto: Statens vegvesen
Foto: Statens vegvesen
Vinterbrøyting av vei

Avrenning av miljøgifter fra biler, bildekk, eksos, vegdekket og salt fra vegen påvirker vannkvaliteten.

Foto: Statens vegvesen
Foto: Statens vegvesen
Forurenset smeltevann

Det finnes alternativ til å sende overvannet i rør. Naturbaserte løsninger som sedimentasjon og infiltrasjon har renseeffekt, og i tillegg gir slike basseng mulighet til å fange opp uhellsutslipp. De har også en avdempende virkning på vannføringen.

Foto: Statens vegvesen

Overvannstiltak for å hindre forurensning

Vannkvaliteten i regnvann og overvann er forskjellig. Overvannet vasker med seg næringsstoffer, partikler og kjemiske stoffer som salt og miljøgifter nå det renner over tetteflater og gjennom rør med mye slaggstoff. Det kan være nødvendig å rense overvannet før det slippes ut i en resipient. Rensebehovet kan reduseres ved god lokal håndtering av overvannet.

Rent overvann bør i stor grad håndteres gjennom infiltrasjon i grunnen, eller i egne overvannsanlegg, og ikke blandes med forurenset vann eller ledes til områder med mye forurensning. Overvann vasker med seg næringsstoffer, partikler og kjemiske stoffer som salt og miljøgifter når det renner over tetteflater, gjennom forurenset grunn eller gjennom rør med mye slaggstoff. Det kan derfor være nødvendig å rense overvannet før det slippes ut i en resipient. Rensebehovet kan reduseres ved lokal disponering av overvannet og kontrollert avrenning.

Nasjonale mål for vann og helse har mål om at samlet overløp for et rensedistrikt bør være mindre enn 2 prosent av forurensningsproduksjonen. Målet betyr at kun 2 prosent av avløpsvannet, inkludert overvann, skal gå i overløp. Det vil i praksis si at overvann i størst mulig grad bør separeres fra spillvann.

Forurenset overvann bør håndteres gjennom

  • god arealplanlegging
  • regulering av utslipp fra industri og lignende gjennom konsesjonsbehandling
  • krav til påslipp av overvann fra vei til kommunalt nett
Sist revidert: 15.03.2016
av: Miljødirektoratet