Rensing av overvann fra veganlegg

Veg og bygninger kan påvirke vannkvaliteten både under bygging og etter at de er tatt i bruk. Under anleggsarbeid skjer utvasking av jord, sprengstoff og andre forurensninger fra anleggsarbeidet og maskinparken til elver og sjøer. Etter at vegen er åpnet kan avrenning av miljøgifter fra biler, bildekk, eksos, vegdekket og salt fra vinterdriften av vegen påvirke vannkvaliteten.

Vannkvalitet i resipienten og forurensningsmengden i overvannet fra veganlegg vil påvirke behovet for rensing av overvann. Veiforvalter må iverksette tiltak der avrenning fra veganlegget kommer i konflikt, eller kan komme i konflikt, med krav i drikkevannsforskriften og miljømål i vannforskriften. Dersom veiforvalters tiltak ikke anses som tilstrekkelig kan kommunen stille krav ved påslipp til kommunalt nett, jamfør forurensningsforskrift §15A. Fylkesmannen vil ellers være forurensningsmyndighet.

De mest aktuelle rensetiltakene er kummer med sandfang og naturbaserte løsninger som sedimentasjon og infiltrasjon. I tillegg til renseeffekten gir slike basseng mulighet til å fange opp eventuelle uhellsutslipp og har en avdempende virkning på vannføringen.   

 

Veiledning om tiltak

Rutiner for tømming av sandfang

Kommunen bør unngå skader på avløpsnettet ved å innføre regelmessig tømming av sandfang. Dette tiltaket fanger opp større partikler og begrenser forurensning fra overvann, som kan ende opp i en resipient eller avløpsslam.

Det er en god regel å tømme et sandfang når omlag 50 prosent av lagringsvolumet er utnyttet. Kommunen kan skaffe seg oversikt over antall kummer med sandfang i kommunen, og hvor ofte disse fylles til 50 prosent, ved å opprette et forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystem for sandkummer. Ut fra disse opplysningene kan det etableres en tømmerutine.

Statens vegvesen: Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging

Formålet med veilederen er å gi en oversikt over aktuelle rensemetoder, prinsipper for dimensjonering og utforming av renseanlegg.

Statens vegvesen: Håndbok N200

Håndboken er rettet mot alle som planlegger, dimensjonerer og bygger offentlig veg. Håndboka gir sentrale bestemmelser for funksjons- og kvalitetskrav knyttet til vegens over- og underbygning, utforming av grøfter og sideterreng, samt dimensjonering og fundamentering av diverse vegutstyr. Håndboken tar i kap 403.3, side 124-137, for seg vannbeskyttelsestiltak der veganlegget kommer eller kan komme i konflikt med nasjonale lover og forskrifter.

Statens vegvesen: Tiltakskatalog - Tekniske tiltak for å unngå saltforurensning

Tiltakskatalogen gir opplysninger om ulike tiltak knyttet til beskyttelse av grunnvann, overflatevann, mindre drikkevannsbrønner og beplantning og vegetasjon langs vei.

Tiltakskatalog.no om endret bruk av vegsalting

Tiltakskatalog.no gir oversikt over en rekke forskjellige tiltak som kan iverksettes for å redusere saltbruk, uten at dette vil påvirke fremkommelighet og trafikksikkerhet på en negativ måte.

Sist revidert: 07.03.2016
av: Miljødirektoratet