Vurdering av forurensning fra overvann

Vannforskriften setter rammen for tiltaksvurderinger for forurenset overflatevann og grunnvann.

Hovedformålet med vannforskriften er å gi rammer for fastsetting av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og en bærekraftig bruk av vannforekomstene.

For å nå miljømålene skal det utarbeides regionale forvaltningsplaner og tiltaksprogram. Forurensning fra overvann skal integreres i arbeidet med tiltaksanalyser i vannområdene og tiltaksprogrammene for vannregionene. Overvann er blant annet inkludert som "diffus avrenning" fra byer/tettbebyggelser og transport/infrastruktur" i mal for regionalt tiltaksprogram (word).

Overvannstiltak skal sammenlignes med andre tiltak, og eventuelt prioriteres ut fra samfunnsmessige kostnader og effekter/nytte av tiltakene. De sektortiltakene som gir størst miljørforbedring per krone skal prioriteres først.

I vurderingen av behovet for overvannstiltak bør følgende forhold vektlegges:

  • Sannsynligheten for at overvannet er forurenset. Overvann fra bykjerner og veier med mer enn i størrelsesorden 30 000 årlig døgntrafikk kan være forurenset. COWI har sammenstilt konsentrasjoner av forurensende stoffer fra overvann i en egen rapport: Beregning av forurensning fra overvann (pdf).
  • Vannforekomstens miljøtilstand. En oversikt over miljøtilstand i vannforekomstene fremgår av www.vann-nett.no.
  • Miljømål for vannforekomsten. Det generelle målet i vannforskriften er at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå ”god økologisk og kjemisk tilstand".
  • Andre miljømål, herunder brukermål, som for eksempel drikkevann, badevann, fiske- og fritidsaktiviteter og biologisk mangfold.
  • Klimaframskrivninger og betydningen av økt utvasking av stoffer og økt belastning fra overvann. Overvann som infiltreres i grunnen kan medføre økt avrenning av forurenset sigevann. Tiltak som er robuste overfor ulike og usikre klimaforhold bør velges først.
  • Den relative betydningen av forurenset overvann sammenlignet med andre forurensningskilder. Rensing av overvann bør integreres i den tverrsektorielle tiltaksanalysen for vannregionen.
  • En tommelfingerregel for å vurdere om det er behov for nærmere vurdering av forurensningsfare fra overvann er at konsentrasjonen av miljøgifter i overvannet overskrider 10 x miljøkvalitetsstandarden for årlig gjennomsnitt i vannforskriftens vedlegg VIII A: Miljøkvalitetsstandarder for EUs prioriterte stoffer og prioritert farlige stoffer i ferskvann og kystvann. Spesielt relevante stoffer er bly, kadmium, nikkel, benzen og DEHP.

Sist revidert: 09.02.2015
av: Miljødirektoratet