Avgjøre grense mellom elv og sjø

Kommunen skal avgjøre tvister om grenser i vassdrag, tilstøtende vann og sjøstrekninger.

Grensen mellom elv og sjø er den mest relevante grensen kommunen setter i vann. Flytskjemaet gir derfor veiledning i den oppgaven. Omtale av andre opptegninger av grenser i vann er kort beskrevet her:

Fastsettelse av øvrige grenser

  • Midtstrømslinje i elv eller bekk: Midtstrømslinjer har betydning for avgrensing av friløp for fisken og forbudet mot å stenge helt for fiskens frie gang, jamfør lov om laksefisk og innlandsfisk § 35. Hovedregelen er at midtstrømslinjen skal følge djupålen. Dersom djupålen er vanskelig å påvise, skal midtstrømslinja gå midt i vannløpet.
  • Om elvetrekningen skal anses som en foss: Bestemmelsen har ikke tidligere vært benyttet. Hvis et krav skulle bli fremsatt, så må kommunen henvende seg til Miljødirektoratet.
  • Fastsetting av bredde på vassdrag, fjord eller sund er også en lite aktuell bestemmelse. Hvis et krav skulle bli fremsatt, så må kommunen henvende seg til Miljødirektoratet.

1. Krav om å fastsette grense
2. Kommunen vurderer saken
3. Befaring
4. Vedtak
5. Merking

1. Krav om å fastsette grense

Kommunen skal avgjøre grensen mellom:

  • elv eller bekk
  • innsjø eller tjern
  • elv eller bekk og sjø

Flere interessenter kan fremme krav, for eksempel grunneiere, interesseorganisasjoner, fiskere eller enkeltpersoner. Kommunen kan også fastsette grensen etter eget initiativ.

2. Kommunen vurderer saken

3. Befaring

Kommunen gjennomfører befaring. Her bør representanter fra rekvirenten, grunneiere og fiskeinteresser være til stede.

4. Vedtak

Kommunen skal fastsette grense mellom elv og sjø på grunnlag av høring, befaring og retningslinjer.

Kommunen lager et forslag til beslutning og sender det på en begrenset høring til relevante interessenter.

Kommunens vedtak kan ikke påklages etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 kap. VI. Partene kan innen 3 måneder etter kommunens vedtak kreve spørsmålet avgjort ved rettslig skjønn.

Vedtaket er gyldig etter tre måneder, dersom det ikke kommer krav om rettslig skjønn. Kommunen orienterer partene, Fylkesmannen og Miljødirektoratet om vedtaket.

Vedtaket kan prøves på nytt når forholdene i vassdraget har endret seg vesentlig, for eksempel ved endring av vannløp. I tillegg kan vedtaket alltid prøves på nytt etter ti år.

5. Merking

Grensene skal avmerkes med tydelige merker. Merking av soner avtales nærmere med Statens naturoppsyn. Kommunen kan ta i bruk privat grunn til merking av grenser, jamfør lov om laksefisk og innlandsfisk § 15.

  • Databasen Naturbase er et nyttig verktøy for å tegne inn grenser på kart.
Sist revidert: 18.03.2015
av: Miljødirektoratet