Dispensasjon fra krav om å betale fiskeavgift

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet om å betale fiskeravgift.

Dispensasjon kan gis til skoler eller institusjoner som har fiske som en del av undervisning, behandling eller aktivitet, jamfør forskrift om fiskeravgift § 3. Det kan settes vilkår og rammer for dispensasjonen og den skal være tidsbegrenset. Adgangen til dispensasjon gjelder også asymottak. Dispensasjon gis ikke til fiskekurs, fiskekonkurranser, utflukter, pakketurer eller lignende.

Dispensasjonen gis skriftlig og følge denne sjekklista:

  1. Hvem dispensasjonen gjelder.
  2. Kommunens dispensasjon gjelder for fiske i hele Norge.
  3. Dispensasjonen kan gis ut året det søkes og påfølgende år. En dispensasjon kan derfor ikke gjelde ut over to år.
  4. Dispensasjonen kan trekkes tilbake ved endring i forskrifter, eller dersom fisket utføres på annen måte enn det som går fram av søknaden.
  5. Dispensasjonen gjelder bare betaling av fiskeavgift, og gir ikke rett til fiske i særskilte vann eller vassdrag. Før fiske tar til må tillatelse fra grunneier innhentes. Dette skjer vanligvis ved kjøp av fiskekort.
  6. Dispensasjon fra kravet om å betale fiskeravgift skal medbringes ved kjøp av fiskekort. Den skal fremvises politi eller oppsynspersoner ved kontroll.
  7. Kommunen skal sende kopi av gitte dispensasjoner og avslag til fylkesmannen og Miljødirektoratet.
  8. Kommunen plikter å gjøre oppmerksom på at vedtaket kan påklages. Eventuelle klager rettes til kommunen. Kommunen vurderer klagen på nytt og dersom vedtaket opprettholdes sendes klagen til fylkesmannen til endelig avgjørelse. Dersom klager gis fullt medhold, så skal klagen ikke sendes til fylkesmannen.

Søknaden om dispensasjon rettes mot kommunen der skolen eller institusjonen holder til. Hvis institusjonen ikke har tilhold i Norge, så kan søknad sendes til kommunen der fisket skal foregå. Søknaden skal inneholde opplysninger om hvem som søker, og hvilken tilknytning fisket har til undervisning eller behandling. En dispensasjon forutsetter at fiske som utføres er en del av et organisert aktivitet, undervisnings- eller behandlingsopplegg med leder(e), elever, klienter eller beboere.

Sist revidert: 27.04.2015
av: Miljødirektoratet