Fiske etter anadrom lakse- og innlandsfisk på kommunal eiendom

Kommunen skal utnytte retten til fiske etter anadrom laksefisk og innlandsfisk på sine eiendommer. Allmennheten skal få best mulig tilgang til fiske. Et viktig tiltak er salg av fiskekort.

Kommunen har plikt til å utnytte fiskeretten på egne eiendommer. Dette innebærer å legge til rette for fritidsfiske. Kommunen kan ikke begrense tilbudet til bestemte grupper, men skal legge tilrette for allmennheten. Bestemmelsen er hjemlet i lov om laksefisk og innlandsfisk § 23.

Bestemmelsen omfatter all kommunal og fylkeskommunal eiendom, slik at det fremgår tydelig at også fiskeretten som tilhører for eksempel kommunale kraftselskaper skal forvaltes i henhold til bestemmelsen.

Kommunen kan ikke fritt disponere inntektene fra salget av fiskekort. De skal brukes til fiskekulturtiltak og administrasjon. Fiskekulturtiltak defineres vidt og omfatter i tillegg til tradisjonelle tiltak også tilrettelegging av fiske for funksjonshemmede eller andre grupper med spesielle behov. Eksempler på slike tiltak er å lette adkomsten for rullestobrukere eller bygging av gapahuker. Inntektene kan også brukes til tiltak som forbedrer biotoper eller andre kultiveringstiltak.

Kommunene kan overlate administrasjonen av fisket til en organisasjon som har fiske som formål eller delformål.

Sist revidert: 28.10.2015
av: Miljødirektoratet