Pålegg om salg av fiskekort

Kommunen kan under visse forutsetninger pålegge rettighetshavere å selge fiskekort eller leie bort fiskeretten. Dette gjelder i vassdrag hvor allmennheten ikke har rimelig adgang til fiske eller hvor rettighetshaverne ikke utnytter fiskeproduksjonen på en forvaltningsmessig tilfredsstillende måte.

Påleggshjemmelen i bestemmelsen har aldri vært benyttet og kommunen bør så langt mulig arbeide for å få til minnelige løsninger i situasjoner hvor allmennheten ikke har rimelig adgang til fiske eller hvor fiskeressursen ikke blir utnyttet på en tilfredsstillende måte. Det kan imidlertid være nyttig at kommunen gjør rettighetshavere oppmerksomme på bestemmelsens innhold, i områder hvor allmennheten ikke har rimelig tilgang til fiske. Bestemmelsen er hjemlet i Laks- og innlandsfiskeloven § 27.

Før kommunen gir pålegg til grunneier skal kommunen forsøke å få til minnelige ordninger.

Ved et eventuelt pålegg skal det legges vekt på:

  • Et differensiert fisketilbud til allmennheten (dagskort, ukekort, sesongkort)
  • Hensyn til fiskebestandene, for eksempel ved salg av garnkort i vann med tette fiskebestander

Varighet av påbudet vurderes konkret for det enkelte tilfellet og ikke settes lenger enn nødvendig, og aldri for mer enn ti år av gangen.

Prisen på fisket skal settes til det som er vanlig for tilsvarende fiske i den aktuelle regionen.

Pålegget kan gjennomføres ved tvangsmulkt, det vil si at kommunen kan pålegge rettighetshaver å betale et bestemt beløp per dag inntil påbudet er gjennomført.

Erstatning

Rettighetshaver kan ha krav på erstatning dersom det blir gitt pålegg om salg av fiskekort. Om rettighetshaver har krav på dette avgjøres ved rettslig skjønn, dersom annet ikke avtales mellom kommunen og de aktuelle rettighetshaverne. Det er opp til rettighetshavere å kreve rettslig skjønn og dette må gjøres innen ett år etter at vedtaket er truffet.

 

Sist revidert: 27.04.2015
av: Miljødirektoratet