Tiltak i krisesituasjoner

Kommunen har myndighet til å gripe inn og sette i verk tiltak når det oppstår trusler mot fisk og deres livsmiljø. Krisesituasjoner kan oppstå både akutt eller over tid. Det er ikke bare i akutte tilfeller at kommunen kan sette inn slike tiltak. Krisesituasjoner kan utvikle seg gradvis over tid. Det medfører at krisetiltak også kan settes inn for å forebygge, begrense eller hindre skade.

I en krisesituasjon er det viktig at tiltak settes i verk umiddelbart og derfor er denne myndigheten delegert til kommunen, jamfør lakse- og innlandsfiskeloven § 12.

 1. Når skal Fylkesmannen varsles?
 2. Når skal kommunen iverksette eller bistå tiltak?
 3. Hvilke tiltak kan settes inn?
 4. Hvordan dekkes utgifter og erstatningskrav?
 5. Utarbeide beredskapsplan?

 

1. Når skal Fylkesmannen varsles?

I krisesituasjoner hvor det er aktuelt å iverksette tiltak, skal kommunen varsle Fylkesmannen umiddelbart.

2. Når skal kommunen iverksette eller bistå tiltak?

Kommunen har ansvar for å sette i verk tiltak umiddelbart ved en lokal krisesituasjon. Fylkesmannen har ansvar for regionale krisesituasjoner.

Kommunen har myndighet til å gjennomføre tiltak selv om dette medfører skade på tredjemanns eiendom. Det gjelder dersom virkningen av tiltaket er vesentlig større enn skaden eller ulempen ved inngrepet.

Fylkesmannen kan gi råd og bidra til å finne aktuelle tiltak. Kopi av alle vedtak fattet av kommunen etter lakse- og innlandsfisklovens §12, skal sendes til Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

3. Hvilke tiltak kan settes inn?

Eksempler på tiltak:

 • Begrense eller hindre skade
 • stoppe fiske i et område
 • oppfisking
 • oppbevaring av fisk inntil tilstanden er normalisert
 • forebyggende tiltak

4. Hvordan dekkes utgifter og erstatningskrav?

Erstatning kan gis i følgende tilfeller:

 • Grunneiere eller rettighetshavere som har blitt påført skade ved for eksempel akutte utslipp, kan rette krav mot den som er ansvarlig for utslippet.
 • Hvis det oppstår skade som følge av tiltak som kommunen har satt i verk, så kan disse erstattes ved at grunneier eller rettighetshaver retter et krav til kommunen.
 • Skade på tredjemanns eiendom som følge av tiltak kommunene setter i verk, erstattes av kommunen etter alminnelige erstatningsprinsipper.
 • Kommunen kan søke Miljødirektoratet om å dekke utgifter i tilfeller hvor man ikke kan påvise hvem som har forvoldt skaden.
 • Kommunen kan kreve at utgifter ved tiltaket og eventuelle erstatningsutbetalinger dekkes av den som er ansvarlig for at situasjonen har oppstått.

5. Utarbeide beredskapsplaner

Forebyggende arbeid og beredskapsplaner kan være viktig for å hindre krisesituasjoner. Kommunen kan søke Fylkesmannen om støtte til beredskap. Dette kan være til god hjelp hvis en slik situasjon oppstår.

Sist revidert: 17.01.2018
av: Miljødirektoratet