Bruk av Hjorteviltregisteret

Når informasjon om hjortevilt samles på ett sted, sikrer vi en enhetlig og felles lagring av data som er tilgjengelig for alle.

Hva er Hjorteviltregisteret?

Hjorteviltregisteret er et verktøy som kommunene skal bruker når de tildeler fellingstillatelser, rapporterer fellingsresultat, tilgjengeliggjør data fra sett elg og sett hjort rapporteringer med mer. Fallvilthendelser legges også inn her. Dataene i registeret er tilgjengelig for alle.

Hva kan Hjorteviltregisteret brukes til?

I Hjorteviltregisteret har kommunen mulighet til å opprette en egen brukerkonto.
Kommunen kan:

Tildele fellingstillatelser

Alle fellingstillatelser skal tildeles via Hjorteviltregisteret. Dette er pålagt i hjorteviltforskriften § 33 om bruk av Hjorteviltregisteret. Kravet om obligatorisk bruk skal sikre et best mulig datagrunnlag for forvaltningen på alle nivå.

Rapportere om felt hjortevilt

Valdansvarlig representant skal rapportere årlig fellingsresultat for elg, hjort og rådyr til kommunen innen 14 dager etter endt jakt. Fellingsrapporten finnes på nederste del av fellingstillatelsen kommunen sender ut før jakt. Kommunen skal innen 30 dager etter siste jaktdag rapportere dette til Statistisk sentralbyrå gjennom Hjorteviltregisteret, jamfør hjorteviltforskriften § 32 om rapportering.

Registrere observasjoner av elg eller hjort

Kommunen kan oppfrodre jegerne til, eller pålegge jegerne å, registrere sett elg eller sett hjort. Disse registeringene gjøres på jaktfeltnivå. Skjemaene fylles ut av jaktleder eller den jaktleder delegerer oppgaven til. For vald med kun ett jaktfelt, rapporteres sett elg og sett hjort av valdansvarlig representant. Rapporteringen av sett elg og sett hjort skal skje innen 14 dager etter siste jaktdag. Kommunen skal registrere resultatet i Hjorteviltregisteret, jamfør hjorteviltforskriften § 33. Dette skal skje innen 30 dager etter endt jakt.

Sett elg og sett hjort registreres fortrinnsvis elektronisk på www.settogskutt.no. Når jaktleder leverer via dette nettstedet kommer dataene automatisk inn i Hjorteviltregisteret. Kommunen ser over og godkjenner dataene i Hjorteviltregisteret.

Lagre vald- og jaktfeltopplysninger

Hjorteviltregisteret er et verktøy for lagring av opplysninger om vald- og jaktfelt, og hvem som er ansvarlige for disse områdene.

Registrere fallvilt og viltulykker

Hjortevilt som dør av andre årsaker enn ordinær jakt omtales som fallvilt. Det er av offentlige interesse at alt fallvilt av hjortevilt registreres i Hjorteviltregisteret. Kommunen er hovedansvarlig for å legge inn slike data, men ettersøkspersonell kan også få mulighet til å legge inn hendelser på vegne av kommunen. 

Hjortevilt som blir påkjørt uten dødelig utfall, bør også registreres i Hjorteviltregisteret. Dette gir en oversikt over hvor ulykker skjer, uansett utfall for hjorteviltet. Påkjørt vilt kan kartfestes på ulykkesstedet i fallviltmodulen i Hjorteviltregisteret. Dette er viktig for å få en oversikt over hvilke strekninger som er spesielt ulykkesutsatte. Påkjørselsdata kan brukes til å vurdere hvilke veistrekninger som trenger sikringstiltak, og en prioritering av disse.

Kommunens ettersøkspersonell bør i forbindelse med fallvilt og viltpåkjørsler registrere opplysninger fra hendelsen. Ved å fylle ut dette skjemaet får kommunen levert inn alle opplysninger som er nødvendige i henhold til fallviltdelen av Hjorteviltregisteret.

Kommunen skal alltid registere hvilke hjortevilt som testes for skrantesyke (CWD).

Sist revidert: 24.05.2017
av: Miljødirektoratet