Fastsette forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr, og fastsette minsteareal

Kommunen kan åpne for jakt på elg, hjort og rådyr innenfor sine grenser. Dette gjøres gjennom forskrift. Uten en slik forskrift kan det altså ikke jaktes på disse artene. Før åpning av jakt må kommunen vurdere artens bestandsutvikling i området opp mot ulike kriterier.

Hva er hjemmelen til å fastsette forskriften, og hva sier lovverket?

Hjorteviltforskriften gir kommunene anledning til å fastsette forskrift om åpning for jakt på elg, hjort og rådyr, jamfør hjorteviltforskriften § 5. Samtidig som det åpnes for jakt, skal kommunen å fastsette minstearealet for arten det åpnes for jakt på, jamfør hjorteviltforskriften § 6.

Hva bør kommunen vurdere når de fastsetter forskrift?

Når kommunen vurderer å åpne for jakt på hjortevilt skal det legges vekt på artens bestandsutvikling i området og en samfunnsmessig helhetsvurdering. De ulike vurderingene kommunen skal gjøre står godt beskrevet i veilederen til hjorteviltforskriften § 5 om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr. Hovedregelen er at det åpnes for jakt i hele kommunen. Der det er særdeles ulike levevilkår for arten, kan det åpnes for jakt i deler av en kommune.

I samme forskrift som for åpning av jakt skal kommunen fastsette minsteareal. Det normale bør være ett minsteareal per kommune for hver art, men det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike deler av en kommune. Ved fastsetting av minstearealet er det en del vurderinger kommunen skal gjøre. Disse finner du i rundskrivet til hjorteviltforskriften § 6 om fastsettelse av minsteareal for elg, hjort og rådyr.

Årlige frister for endring av areal

Forslag om endring av minsteareal kan fremmes til kommunen innen 15. januar. En eventuell endring av minstearealet fastsettes av kommunen i forskrift innen 15. mars.


Eksempel


 

Sist revidert: 24.05.2017
av: Miljødirektoratet