Fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr

Det er kommunen som tildeler fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr. Dette gjøres via Hjorteviltregisteret til godkjente vald. Årlig søknad er ikke nødvendig.

Hjorteviltregisteret

Alle fellingstillatelser skal tildeles via Hjorteviltregisteret. I tillegg skal kommunen rapportere fellingsresultat og legge inn data fra sett elg- og sett hjort-registreringer i Hjorteviltregisteret, jamfør hjorteviltforskriften § 32 om rapportering og hjorteviltforskriften § 33 om bruk av Hjorteviltregisteret.

1) Kommunen har åpnet for jakt, og har godkjente vald
2) Godkjent bestandsplan?
3) Hvis nei
4) Hvis ja

1) Kommunen har åpnet for jakt, og har godkjente vald

I kommuner som har åpnet for jakt skal alle godkjente vald, som minimum tilfredsstiller minstearealkravet, få tildelt fellingstillatelser. Det kreves ikke årlig søknad. Alle fellingstillatelsene skal være sendt ut innen 15. juni. Dette kan du lese mer om i hjorteviltforskriften § 18 om fellingstillatelse for elg og hjort og i hjorteviltforskriften § 20 om fellingstillatelse for rådyr.

2) Godkjent bestandsplan?

Foreligger det en godkjent bestandsplan for valdet eller bestandsplanområdet?

3) Hvis nei

Kommunen skal tildele alders- og kjønnsspesifikke fellingstillatelser til alle vald godkjent for jakt på elg og hjort, og som ikke har en godkjent bestandsplan. Fellingstillatelsen skal beskrive hvor mange individer av de ulike alders- og kjønnskategoriene det enkelte valdet kan felle. De ulike kategoriene dyr som skal tildeles står i hjorteviltforskriften § 18 om fellingstillatelse på elg og hjort.

For rådyr skal fellingstillatelsen kun vise hvor mange rådyr valdet kan felle. Fellingstillatelsen skal ikke fordeles på alder og kjønn, jamfør hjorteviltforskriften § 20 om fellingstillatelse for rådyr.

For kommuner som har mange rådyrvald, kan valdene enkelt tildeles fellingstillatelser via «massetildelingsfunksjonen» i Hjorteviltregisteret:

  1. Gå inn i Hjorteviltregisteret og trykk «registeringa av fellingstillatelse» for rådyr.
  2. Velg så «Arealbasert massetildeling».
  3. Tast deretter inn minstearealet. For hvert vald regnes antall fellingstillatelser automatisk ut.

Kommunen kan selv redigere disse tildelingene, og de kan være både kvotefrie og etter minsteareal.

4) Hvis ja

For elg- og hjortevald som har en godkjent bestandsplan, skal fellingstillatelsen fra kommunen vise antall dyr uten spesifikasjon på alder og kjønn, jamfør hjorteviltforskriften § 18 om fellingstillatelse for elg og hjort. Antall dyr som skal oppgis på fellingstillatelsen er fastsatt av kommunen ved godkjenning av bestandsplan. Kommunen kan velge å sende ut fellingstillatelsene årlig, eller de kan sendes samlet første år i bestandsplanperioden.

Fellingstillatelsen skal sendes til valdet, også hvis valdet er en del av et bestandsplanområde

Mer utfyllende informasjon finnes i veilederen til hjorteviltforskriften. 

Du kan også lese mer om godkjenning av bestandsplan i hjorteviltforskriften § 16 om godkjenning og endring av bestandsplan for elg og hjort.

Dispensasjon fra fristen for utsending i 2017

På grunn av forsinkelse i forsendelsen av nye merkelapper for bruk på kjever og andre prøver, vil de nye merkelappene ikke være kommunene i hende slik at de kan sendes ut sammen med fellingstillatelsene innen fristen 15. juni. For å unngå doble utsendinger, gir Miljødirektoratet i medhold av hjorteviltforskriften § 37 en generell dispansasjon fra fristen for utsendelse av fellingstillatelser i 2017. Ny frist for å sende ut fellingstillatelser er 1. juli 2017, og gjelder de kommunene som har bestilt merkelapper.

Sist revidert: 24.05.2017
av: Miljødirektoratet