Søknad om godkjenning av bestandsplanområde for elg og hjort

Et bestandsplanområde består av to eller flere vald som samarbeider om forvaltning av elg eller hjortebestanden i sitt område. Søknader om godkjenning av bestandsplanområder vurderes av kommunen.

1) Godkjenne bestandsplanområde for elg og hjort, eller begge arter
2) Er alle formelle krav tilfredsstilt?
3) Godkjenne bestandsplanområder innen 15. juni

1) Godkjenne bestandsplanområde for elg og hjort, eller begge arter

Et bestandsplanområde kan bestå av to eller flere vald som samarbeider om bestandsforvaltningen. Når jaktrettshaverne vil opprette et bestandsplanområde må de sende en søknad til kommunen. 

Søknaden kommunen mottar skal inneholde følgende opplysninger, jamfør hjorteviltforskriften § 13 om søknad om godkjenning av bestandsplanområde for elg og hjort:

  1. Hvilken art søknaden gjelder for.
  2. Kart som tydelig viser grensene for bestandsplanområdet.
  3. Fullstendig oversikt over de valdene som inngår i bestandsplanområdet.
  4. Oversikt over tellende areal for bestandsplanområdet samlet.
  5. Underskrift fra valdansvarlig representant for alle vald som inngår i bestandsplanområdet.
  6. Navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer til representanten for bestandsplanområdet. 

Søkanden skal skrives under av den personen som skal opptre som bestandsplanområdes representant ovenfor kommunen.

Søknad om godkjenning av bestandsplanområde for jakt på elg eller hjort sendes kommunen innen 1. mai. 

2) Er alle formelle krav tilfredsstilt?

Kommunen må påse at:

Bestandsplanområdet tilfredsstiller alle formelle krav, jamfør hjorteviltforskriften § 12 om krav til bestandsplanområde for elg og hjort:

Bestandsplanområdet disponerer et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet. Kommunen kan øke minimunskravet til tellende areal, men ikke senke det.

Bestandsplanområdet har oppnevnt en representant som kan opptre på vegne av bestandsplanområdet overfor kommunen.

Søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger, jamfør hjorteviltforskriften § 13 om søknad om godkjenning av bestandsplanområde for elg og hjort. Se punkt 1 til 6 over.

3) Godkjenne bestandsplanområder innen 15. juni

Kommunen skal behandle søkander om godkjenning av bestandsplanområder innen 15. juni, jamfør hjortevitlforskriften § 14

Godkjenning av et bestandsplanområde er et enkeltvedtak og skal begrunnes, for eksempel med at søknaden og arealet det søkes om tilfredsstiller de formelle kravene som er listet over. Dersom bestandsplanområdet ikke godkjennes, skal dette begrunnes. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, jamfør hjorteviltforskriften § 36.

Ytterligere informasjon finnes i veilderen til hjorteviltforskriften § 12 til 14.

Sist revidert: 24.05.2017
av: Miljødirektoratet