Veiledning til kommunene om sykdommen chronic wasting disease (CWD)

Viltforvaltningen skal kontakte lokalt Mattilsyn hvis de får melding om døde hjortevilt, eller levende hjortevilt med symptomer på sykdommen.

Sykdommen CWD, som nå har fått det norske navnet skrantesyke, ble påvist i Norge våren 2016. Den er aldri funnet i Europa før. Skrantesyke kan ramme hjortevilt, og symptomer er blant annet avmagring og unormal oppførsel. Smitteoverføringen mellom hjortevilt kan skje gjennom direkte kontakt, eller gjennom miljøet, for eksempel via beite, spytt og urin. Sykdommens opprinnelse i Norge er ukjent. Det planlegges økt prøvetaking i forbindelse med jakt og slakting.

Kan mennesker bli smittet?

Det er ikke kjent at skrantesyke har smittet til mennesker, verken fra dyr eller kjøtt.

Veiledning til kommunene om skrantesyke

Her finner du råd og veildning til kommunen om skrantesyke:

  1. Alle kommuner skal melde fra om døde hjortevilt til Mattilsynet
  2. Hva skal kommunen gjøre ved mistanke om levende elg, hjort og rådyr med skrantesyke?
  3. Kommunen skal registrere fallvilt i Hjorteviltregisteret
  4. Kurs i prøvetaking og bestillling av utstyr
  5. Kontaktinformasjon til Mattilsynet
  6. Jakt og skrantesjuke

1. Alle kommuner skal melde fra om døde hjortevilt til Mattilsynet

Kommunen skal alltid kontakte det lokale Mattilsynet ved melding om død elg, hjort, rådyr eller dåhjort som er ett år eller eldre, jamfør forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av CWD § 7. Dette gjelder hjortevilt som er påkjørt, er funnet død i naturen eller som er avlivet utenfor jakttid. Slike dyr bør ikke avlives med hodeskudd for å bevare hjerneprøve til skrantesyke-test. Kommunen bør oppfordre eget ettersøkspersonell til å ha oppmerksomhet rundt sykdommen.

Mattilsynet bistår med faglige vurderinger og eventuell prøvetaking for testing av skrantesyke. Mattilsynet sender prøvene til Veterinærinstituttet for undersøkelse. Kommunen skal registrere dyret i Hjorteviltregisteret. Dyret bør oppbevares til negativ test foreligger. Skulle positiv test forekomme vil Mattilsynet gi nærmere informasjon om håndtering for å redusere smittefaren til andre hjortedyr.

2. Hva skal kommunen gjøre ved mistanke om levende elg, hjort eller rådyr med skrantesyke?

Dyr som er syke grunnet skrantesyke kan ikke bli friske. Enhver har plikt til å hjelpe et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, jamfør dyrevelferdsloven § 4. Er dyret storvilt skal eier kontaktes. For elg, hjort og rådyr kan eieren i denne sammenhengen sies å være den kommunale viltforvaltninga.
 
Kommunen skal kontakte det lokale Mattilsynet ved melding om levende hjortevilt med symptomer på skrantesyke, både kalver og voksne dyr. Mattilsynet bistår med faglig vurdering og eventuell prøvetaking hvis felling anses som nødvendig. Bekjempelsesforskriften § 18 gir Mattilsynet hjemmel til å avlive både ville og tamme dyr som er mistenkt for slik sykdom. Syke dyr bør ikke avlives med hodeskudd for å bevare hjerneprøve til skrantesyke-test. Avlivet hjortevilt bør oppbevares til negativ test foreligger. Skulle positiv test forekomme vil Mattilsynet gi nærmere informasjon om håndtering for å redusere smittefaren til andre hjortedyr.

Ta bilde eller video av det syke dyret før avliving om det er mulig. Dette gir økt kunnskap om hvordan syke dyr oppfører seg.

3. Kommunen skal registrere fallvilt i Hjorteviltregisteret

I tillegg til å melde fra til Mattilsynet, skal kommunen registrere alle døde hjortevilt i Hjorteviltregisteret sin fallviltbase. Ved avliving grunnet mistanke om skrantesyke, skal dyret registreres under kategorien «Sykdom, skade eller andre årsaker». Dette gjelder også døde dyr som prøvetas av Mattilsynet. Husk å merk av om CWD-prøve er tatt.

4. Kurs i prøvetaking og bestilling av utstyr

Mattilsynet kan holde kurs for ettersøkspersonell slik at de kan lære å ta ut hjerneprøver selv. Dette er spesilet ressursbesparene i tilfeller hvor ettersøkspersonell likevel er ute og håndterer fallvilt. Ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn for nærmere avtale.

Kommunen kan bestille utstyr til hjerneprøvetaking på utstyrsbestilling@vetinst.no.  

5. Kontaktinformasjon til Mattilsynet

Mattsilsynets sentralbord kan nås på telefon 22 40 00 00. Her finner du kontaktinformasjon til lokale avdelinger i Mattilsynet.

6.  Jakt og skrantesjuke

Jegere som ønsker å teste felte dyr for skrantesjuke, kan kontakte sitt lokale Mattilsyn.

Denne siden er utarbeidet av Mattilsynet og Miljødirektoratet. Siden oppdateres når ny informasjon foreligger.

Sist revidert: 02.01.2017
av: Miljødirektoratet