Dispensere fra hjorteviltforskriften

Kommunen har mulighet til å dispensere fra ulike tidsfrister i hjorteviltforskriften.

Bestemmelsene dette gjelder finnes i hjorteviltforskriften § 37.

Kommunen kan etter søknad dispensere fra disse fristene

Andre frister

Kommunen kan ikke utsette andre tidsfrister de har for å følge opp oppgavene nevnt over som følge av en dispensasjon de gir andre. For eksempel kan kommunen da ikke utsette fristen for å godkjenne et vald selv om de ved dispensasjon har utsatt fristen for å sende inn søknad om godkjenning av vald.

Dispensajson fra andre bestemmelser

Søknad om dispensasjon fra andre bestemmelser i hjorteviltforskriften sendes Miljødirektoratet. Er det jaktrettshavere som søker, skal søknaden sendes til kommunen for forberedende saksbehandling før den oversendes Miljødirektoratet. Dette for at kommunens ståsted i saken skal komme fram før dispensasjonssøknaden behandles.

 

Sist revidert: 04.07.2018
av: Miljødirektoratet