Søknad om godkjenning av bestandsplan

Kommunen kan godkjenne en flerårig bestandsplan for et vald eller et bestandsplanområde som er godkjent for jakt på elg, hjort eller begge arter. Kommunen skal påse at bestandsplanens målsetting og den planlagte avskytingen er i samsvar med målene kommunen har vedtatt.

1) Søknad om godkjenning av bestandsplan
2) Er bestandsplanens mål og den planlagte avskytingen i tråd med kommunens mål?
3 og 4) Ja eller nei

1) Søknad om godkjenning av bestandsplan

Et vald eller et bestandsplanområde kan søke kommunen om å få godkjent en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan for elg og hjort. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. For bestandsplanområder skal planen vise hvordan de ulike dyrene i fellingskvota fordeles på de enkelte valdene hvert år.

Fristen for å søke kommunen om godkjenning av en bestandsplan er 1. mai.

Kommunen skal behandle søkand om godkjenning av bestandsplaner innen 15. juni. 

2) Er bestandsplanens mål og den planlagte avskytingen i tråd med kommunens mål?

Kommunen skal vurdere om bestandsplanens mål er i samsvar med de målene kommunen har vedtatt for bestandene av elg og hjort, jamfør hjorteviltforskriften § 16. Kommunen må også vurdere om avskytingsplanen bidrar til å nå disse målene.

Kommunen må kontrollere om valdet eller bestandsplanområdet disponerer et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet. Dette er minimumskravet for å kunne få godkjent en bestandsplan. Kommunen kan øke dette kravet, men ikke senke det.

Kommunen må påse at avskytingsplanen minimum inneholder de ulike kjønns- og alderskategoriene som listes i hjorteviltforskriften § 18 tredje ledd. Søker kan dele opp kategoriene ytterligere, men ikke slå de sammen.

For bestandsplanområder, må kommunen sjekke at planen inneholder hvordan dyrekategoriene årlig skal fordeles på de enkelte valdene. Dette skal sikre at hvert enkelt vald får det antallet fellingstillatelser det har krav på, og at alle rettighetshaverne som inngår i bestandsplanområdet er enige om fordelingen av dyrekategoriene.

3 og 4) Ja eller nei

Kommunens godkjenning eller avvisning av en bestandsplan er et enkeltvedtak som kan påklages av partene. Fylkesmannen er klageinstans, jamfør hjorteviltforskriften § 36 om klageadgang. Det er derfor viktig at vedtaket begrunnes.

Kommunen kan godkjenne bestandsplaner som oppfyller kravene i hjorteviltforskriften § 15, se punkt 2 over. Avskytingsplanen må også bidra til å nå de kommunale målene. En godkjenning skal inneholde informasjon om muligheten til å oveføre et begrenset antall fellingstillatelser mellom år i planperioden.

Hvis kravene i hjorteviltforskriften § 15 ikke er oppfylt, kan ikke planen godkjennes. For eksempel må bestandsplanens avvises hvis planens mål ikke er i samsvar med kommunens mål om utvikling av elg- eller hjortebestanden i kommunen. Et avslag kan også begrunnes med at avskytingsplanen ikke vil bidra til at de kommunele målene nås.

Et avslag kan gjelde hele eller deler av planen, for eksempel kan kommunen godkjenne planen for første del av perioden, for eksempel to av fem år.

Vald som ikke får godkjent bestandsplanen, får tildelt alders- og kjønnsspesifikke fellingstillatelser etter hjorteviltforskriften § 18 tredje ledd. 

Mer informasjon om bestandsplaner finnes i veilederen til hjorteviltforskriften §§ 15 og 16.

Sist revidert: 24.05.2017
av: Miljødirektoratet