Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort og rådyr

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneier. For å få tillatelse til å felle elg, hjort eller rådyr må området jakten skal utføres i godkjennes av kommunen.

Åpne flytskjema Flytskjemaet åpnes i eget vindu

1) Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort og rådyr
2) Tilfredsstiller valdet aller formelle krav?
3 og 4) Kommunen skal behandle søknader om godkjenning av vald innen 15. juni

1) Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort og rådyr

Jaktrettshaver, som regel grunneier, må søke kommunen om godkjenning av vald. Godkjente vald kan få tilsendt fellingstillatelser fra kommunen, og antallet reguleres etter valdets tellende areal

Søknaden kommunen mottar fra jaktrettshaver skal inneholde følgende opplysninger:

 1. Arten søknaden gjelder for.
 2. Kart som tydelig viser grensene for valdet.
 3. Fullstendig oversikt over de eiendommene valdet omfatter og den enkelte eiendoms størrelse innenfor valdets grenser. Gårds- og bruksnummer skal oppgis.
 4. Oversikt over tellende areal som ønskes godkjent for den enkelte viltarten.
 5. Underskrift fra den eller de som lovlig representerer hver enkelt eiendom. Det vil si alle jaktrettshavere dersom ikke annet er bestemt i avtale eller lov. For grunneiersammenslutinger og lignende er underskrift fra lovlig valgt representant tilstrekkelig. For sameier hvor ikke annet er bestemt er flertallsvedtak tilstrekkelig. 
 6. Navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og underskrift for den personen som er oppnevnt som valdansvarlig representant, jamfør hjorteviltforskriften § 10.  

Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr skal sendes kommunen innen 1. mai. 

Her finner du skjema for søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort og rådyr:

 

2) Tilfredsstiller valdet aller formelle krav?

Godkjenning av vald er et enkeltvedtak og skal begrunnes. Godkjenningen kan for eksempel vise at arealet det søkes om tilfredsstiller alle formelle krav. Kommunen må sjekke at: 

Valdet tilfredsstiller alle formelle krav, jamfør hjorteviltforskriften § 9

 • Valdet skal være sammenhengende.
 • Valdet skal ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt på elg, hjort eller rådyr.
 • Valdet har oppgitt en valdansvarlig representant.
 • Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstrarealet for arten det søkes om.

For elg, hjort og rådyr skal kommunen regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende areal. Kommunen kan også godkjenne andre arealtyper som tellende areal hvis disse er av stor betydning for arten. Kommunen kan bestemme at områder som er omdisponert slik at arealet ikke lenger naturlig nyttes av vedkommende viltart, ikke skal regnes som tellende areal. Valdet kan inkludere annet areal enn tellende areal.    

Søknaden er mottatt innen fristen og inneholder alle nødvendige opplysninger, jamfør hjorteviltforskriften § 10

 • Frist for å søkne kommunen om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr er 1. mai. 
 • Alle nødvendige opplysninger er oppgitt, jamfør punkt 1 til 6 over.

Valdansvarlig representant skal skrive under søknaden om godkjennig av vald. Dette er et samtykke på at valdansvarlig representantopptrer på vegne av jaktrettshaverne overfor kommunen i saker som berører valdet.

Kommunen kan utsette fristen for levering av søknad om godkjenning av vald, jamfør hjorteviltforskriften § 37 om dispensasjon.

 

3 og 4) Kommunen skal behandle søknader om godkjenning av vald innen 15. juni

Kommunen skal behandle søknader om godkjenning av vald innen 15. juni, jamfør hjorteviltforskriften § 11. En godkjenning gjelder inntil kommunen trekker godkjenningen tilbake, eller jaktrettshaverne selv oppløser valdet.

Hvis kommunen avslår søknaden om godkjenning av vald, må dette begrunnes. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet med hjemmel i hjorteviltforskriften, jamfør hjorteviltforskriften § 36 om klageadgang.  

Du finner mer informasjon om behandling av søknader om godkjenning av vald med mer i hjorteviltforskriften §§ 9 til 11.

Sist revidert: 24.05.2017
av: Miljødirektoratet