Søknad om kvotefri jakt på rådyr

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til kvotefri jakt på rådyr. Betinget kvotefri jakt er et tiltak som øker jaktrettshavernes ansvar for og muligheter i bestandsforvaltningen av denne arten.

Åpne flytskjema Flytskjemaet åpnes i eget vindu

1) Søknad om kvotefri jakt på rådyr
2) Er alle formelle krav tilfredsstilt?
3) Hvis ja
4) Hvis nei

1) Søknad om kvotefri jakt på rådyr

Tildeling av fellingstillatelser for rådyr er regulert i hjorteviltforskriften § 20. For å kunne felle rådyr må området det skal jaktes på være et godkjent vald. Valdet få da tildelt fellingstillatelse fra kommunen årlig.

Kommunen kan gi tillatelse til kvotefri jakt på rådyr i vald eller bestandsplanområder med et tellende areal som er større enn 20 ganger minstearealet, eller minst 10 000 dekar. Får å innføre kvotefri jakt på rådyr må jaktrettshaverne søke om dette for sitt vald eller bestandsplanområde innen 1. mai.

2) Er alle formelle krav tilfredsstilt?

Innvilgning av søkand om kvotefri jakt på rådyr er et enkeltvedtak og skal begrunnes.

Kriteriene for å få godkjent en søknad om kvotefri jakt på rådyr er at:

  • Valdet er godkjent av kommunen, jamfør hjorteviltforskriften § 11. For å kunne godkjenne kvotefri jakt på rådyr i et bestandsplanområde for elg eller hjort, må valdene i bestandsplanområdet også være godkjent for jakt på rådyr
  • Valdet eller bestandsplanområdet har et tellende areal for rådyr er minst 20 ganger minstearealet, eller minst 10 000 dekar, jamfør hjorteviltforskriften § 20.
  • Valdet har rapportert fellingsresultat eller andre pålagte innsamlede opplysninger, jamfør hjorteviltforskriften § 34 om mislighold av rapporteringsplikt.
  • Kommunen kan også kreve at det foreligger en avskytingsplan for rådyr før kvotefri jakt på rådyr tillates, jamfør hjorteviltforskriften § 20. Kommunen bør vurdere om dette er hensiktsmessig. En avskytingsplan for rådyr bør være flerårig og beskrive det årlige uttaket av ulike kategorier dyr. Oppgi alder og kjønn.

3) Hvis ja

Hvis valdet tilfredsstiller kriteriene over, så kan kvotefri jakt innvilges etter hjorteviltforskriften § 20 om fellingstillatelse på rådyr.

Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake dersom det skjer arealmessigeendinger i valdet eller bestandsplanområdet, eller minstearealet for jakt på rådyr økes, slik at kriteriene for godkjenningen ikke er lenger oppfylt. Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake om valdet ikke rapporterer som pålagt. Kommunen og rettighetshaverne bør ha en løpende evaluering av måloppnåelsen i forhold til utgangspunktet for ordningen for det enkelte område. 

4) Hvis nei

Hvis valdet eller bestandsplanområdet ikke tilfredsstiller kriteriene over avslås søknaden.

Klageinstans er fylkesmannen, jamfør hjorteviltforskriften § 36 om klageadgang.

Mer utfyllende informasjon finnes i veilederen til hjorteviltforskriften.

Enkel tildeling av fellingstillatelser for rådyr

For kommuner som har mange rådyrvald, kan valdene enkelt tildeles fellingstillatelser via «massetildelingsfunksjonen» i Hjorteviltregisteret:

  1. Gå inn i Hjorteviltregisteret og trykk «registeringa av fellingstillatelse» for rådyr.
  2. Velg så «Arealbasert massetildeling».
  3. Tast deretter inn minstearealet. For hvert vald regnes antall fellingstillatelser automatisk ut.

Kommunen kan selv redigere disse tildelingene, og de kan være både kvotefrie og etter minsteareal.

Sist revidert: 24.05.2017
av: Miljødirektoratet