Fastsette bestandsmål og regulere beverkolonier

Kommunen skal forvalte bestandene av bever på en slik måte at naturens produktivitet og mangfold ikke reduseres.

1. Balansere interesser
2. Krav om kunnskapsgrunnlag
3. Råd om å beregne bærekraftig jaktuttak

1. Balansere interesser

Kommunen må balansere de ulike interessene opp mot hverandre, og føre en god dialog med interessenter, som for eksempel rettighetshavere, jeger- og naturvernorganisasjoner.

Lokal forankring skal sikre at lokale interesser som næring, rekreasjon og samferdsel blir tilstrekkelig ivaretatt. En kommune kan ikke vedta å hindre bever fra å etablere bestander eller å utrydde bestander, når artens har naturlig potensial til utbredelse i et område. Dette går frem av forvaltningsmålet.

2. Krav om kunnskapsgrunnlag

Kommunen trenger disse dataene for å fastsette bestandsmål:

  1. Kartlagte data: Kommunen kan fastsette kvoter for hele eller deler av kommunen. Kommunen skal, som tidligere, ikke tildele kvote til godkjente bevervald. Kartlagte data som gir kunnskap om bestandsstørrelse er viktig, for å fastsette realistiske tall for bestandsutvikling. Eksempel: Hvis jaktrettshavere i et etablert hjorteviltvald eller bestandsplanområde ønsker å etablere en beverkvote for valdet, så bør de ha et estimat for antall bebodde revir i det gitte området. Det er rettighetshaverens ansvar, og ikke kommunens oppgave, å skaffe disse opplysningene.
  2. Oversikt over skadekolonier: Den viltansvarlige i kommunen bør kartlegge og oppdatere en GIS-database der man finner en oversikt over vassdrag eller områder hvor bever forårsaker kroniske skader eller ulemper på andre interesser eller hvor bever ikke er ønsket i fremtiden. Primært bør jakt og fangst planlegges i slike områder. Hvis uttak ved jakt rettes mot skadekolonier, vil omfanget av skade minke i det lange løp. Samtidig vil uttak av drektige hunner minke, siden en beverkoloni kun har én reproduserende hunn.
  3. Oversikt over arealformål: Den viltansvarlige i kommunen bør ha oversikt over vannstreng eller arealer hvor bever er ønsket fredet, som for eksempel verneområder eller områder som brukes til undervisning, forskning, beversafari eller annet friluftslivsformål.

3. Råd om å beregne bærekraftig jaktuttak

Uttak av bever skjer hovedsakelig om våren, i perioden fra mars og ut april måned. Høstingen skjer hovedsakelig med rifle. Dette har en tendens til å selektere for voksne dyr, særlig drektige hunner. Et jaktuttak på 10-20 prosent av vårbestanden er ansett som bærekraftig. Hvis bestanden er i sterk vekst, eller hvis området har en god habitatkvalitet, tåles trolig et høyere uttak. Størrelsen på en gjennomsnittlig koloni er på fire individer. Et uttak på 25 prosent av bestanden, tilsvarer ett dyr pr koloni. Det ansees som noe for høyt for å opprettholde bestanden, og vil gi en bestandsreduksjon.

Arealavgrensning

Kommunen kan åpne deler av arealene i kommunen for jakt og fangst på bever, jamfør forskriftens § 3. Kommunen kan drive en aktiv forvaltning ved å regulere beskatningen.

Eksempel: Kommunen kan velge å åpne for beskatning i sidevassdrag, men ikke i hovedvassdrag, for å sikre reproduserende kolonier.

Endre jakttiden

Kommunen kan innføre vårjakt i samsvar med jakttidsforskriften § 3 nr. 3, som et tiltak for å bremse en økende bestand.

  • Eksempel: I 1981 ble vårjakt på bever tillat for første gang for å bremse en økende bestand. Siden beveren forekommer fra kysten til opp under tregrensen vil noen kolonier oppleve et bortimot isfritt miljø hele året, mens andre isdekte vann i hvert fall halve året.

Kommunen behandler søknader om endret jakttid:

Kommunen kan avslutte jakta tidligere enn ellers tillat.

  • Eksempel: I kommuner eller på steder hvor isen legger seg sjelden, eller hvor is avgang skjer forholdsvis tidlig, for eksempel i løpet av mars, vil det trolig fungere å avslutte jakta tidligere enn ellers tillat. Dette vil også trolig minke tilfeller av drektige hunner i fangsten. Derimot vil jakt ut april, og kanskje til og med frem til 10. mai være nødvendig dersom høstingen skal utføres i høyereliggende innlandsområder, og lengere mot nord.

 Rapportere elektronisk om felte bever

Alle jegere har ansvar for å rapportere inn felte bever til staten. Det kan gjøres digitalt i Statistisk sentralbyrå sitt elektroniske rapporteringssystem for jaktstatistikk eller på dette skjemaet (lenke kommer).

Sist revidert: 12.05.2017
av: Miljødirektoratet