Medvirke til å ivareta allmennhetens adgang til å drive småviltjakt

Kommunen skal arbeide for en forsvarlig utnyttelse av muligheten for småviltjakt. Hvis det ikke er lagt til rette for dette i større områder, så skal kommunen samarbeide med grunneiere om å få til en ordning med salg av jaktkort.

Kommunen har ansvar for at mulighetene til en bærekraftig småviltjakt utnyttes. Der slike muligheter ikke er utnyttet er det en oppgave for kommunen som lokalt viltorgan å jobbe for en minnelig ordning med salg av jaktkort for småvilt. Med minnelig ordning forstås at kommunen skal arbeide for en frivillig ordning for salg av jaktkort til allmennheten.  

Kommunen kan pålegge grunneiere eller rettighetshavere å selge jaktkort, hvis det er fare for at det skal oppstå uheldige bestandsforhold, fordi grunneierne har unnlatt å utnytte småviltjakten.

Pålegg om salg av jaktkort jamfør bestemmelsens tredje ledd, har aldri blitt brukt i praksis og må derfor karakteriseres som en sovende bestemmelse. I dagens situasjon er det lite som tyder på at den vil bli revitalisert i nærmeste fremtid. Bestemmelsen stiller som krav at det har oppstått eller kan oppstå uheldige bestandsforhold. Det må anses som lite sannsynlig at dette vil bli konsekvensen av unnlatt jakt.

 

 

Sist revidert: 10.08.2017
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon