Regulere jakttiden for hjortevilt

Jakttiden for hjortevilt kan reguleres ut fra særlige behov ved søknad fra kommunen til fylkeskommunen.

1. Behov for å regulere jakttiden for hjortevilt?
2. Kommunen vurderer saken
3. Hvis NEI
4. Hvis JA: Er vilkårene i § 3 oppfylt?
5. Bestemmelsene i § 3 er ikke oppfylt
6. Bestemmelsene i § 3 er oppfylt

1. Behov for å regulere jakttiden for hjortevilt?

Kommunen har mottatt en henvendelse om å regulere jakttida for hjortevilt, eller ser selv behov for det.

Kommunen kan foreslå for fylkeskommunen  å regulere hjorteviltjakta i tre tilfeller:

  1. Elg- og/eller hjortejakt antas å hindre annen utøvelse av friluftsliv
  2. Elg- og/eller hjortejakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse
  3. Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæring i jaktperioden

Du finner informasjon om mulighetene til å innskrenke jakttidene i retningslinjer til forskriften. Retningslinjen finner du på Lovdata. De ligger nedenfor forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.

Jakttidene er regulert av  jakttidsforskriftens § 2.

 2. Kommunen vurderer saken

Kommunens vurdering av henvendelser om å innskrenke jakttiden for elg og hjort er ikke vedtak etter forvaltningsloven. Kommunen har ikke plikt til å behandle slike forslag i tråd med forvaltningsloven. Dette gjelder både når forslag avvises og når forslag fremmes. Den som har fremsatt et forslag har likevel krav på et svar. Kommunen kan selv fremme forslag ovenfor Fylkeskommunen om endringer i forskriften ved behov.

3. Hvis NEI

Kommunen avslutter saken om de etter en helhetsvurdering av hensyn for og mot innskrenking av jakttiden kommer til å ville beholde eksisterende jakttid. Dersom kommunen har tatt opp saken med bakgrunn i henvendelse til kommunen, gis det beskjed om at saken er avsluttet. Det er ikke klagerett på en slik kommunal beslutning.  

4. Hvis JA: Er vilkårene i § 3 oppfylt?

Kommunen vurderer om forskriftens § 3 er tilfredsstilt, før søknaden fremmes for fylkeskommunen. Denne retningslinjen utdyper kravene i forskriftsteksten (pdf).

5. Bestemmelsene i § 3 er ikke oppfylt

Bestemmelsene i § 3 er ikke oppfylt. Denne retningslinjen utdyper kravene i forskriftsteksten (pdf). Søknad kan ikke fremmes. Kommunen gir tilbakemelding til personer eller organisasjoner om dette. Kommunens avgjørelse er ikke et vedtak og det er derfor ingen klagerett på kommunens avgjørelse.

6. Bestemmelsene i § 3 er oppfylt

Bestemmelsene er tilfredsstilt og søknad kan fremmes. Kommunen kontakter nabokommuner for å drøfte muligheten for å fremme en felles søknad. Dette letter arbeidet for fylkeskommunen og gir en bedre og mer helhetlig viltforvaltning.

Hvis Fylkeskommunen beslutter ikke å sette igang arbeid med reguleringsforskrift, så er det ikke et vedtak. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Utarbeidelse av forskrift er ikke et enkeltvedtak og det vil ikke være klagerett på dette.

Ut over det må fylkeskommunens arbeid med en reguleringsforskrift skje i henhold til forvaltningslovens regler og forskrifter.

Sist revidert: 10.08.2017
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon