Søknad om å utsette jegerprøvens obligatoriske kurs

Personer som har fylt 16 år kan søke om å få utsette jegerprøvens obligatoriske kurs i inntil ett år. En dispensasjon forutsetter at det ikke er kurstilbud i rimelig nærhet.

1. Søknad om å utsette jegerprøvens kurs
2. Er søker over 16 år og mangler nærhet til kurssted?
3. Hvis JA: Søknaden innvilges
4. Hvis NEI: Søknaden avslås

1. Søknad om å utsette jegerprøvens kurs

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen.

Alle som har fylt 16 år og skal utøve jakt, felling og fangst skal ha avlagt obligatoriske jegerprøve. Det følger av forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt felling og fangst § 8.

2. Er søker over 16 år og mangler nærhet til kurssted?

Søker må ha fylt 16 år for å få dispensasjon om å utsette jegerprøvens obligatoriske kurs. En utsettelse forutsetter at det ikke er kurstilbud i rimelig nærhet. Kommunen må benytte skjønn for å vurdere hva som ligger i begrepet "rimelig nærhet."

3. Hvis JA: Søknaden innvilges

Kommunen kan innvilge søknaden hvis vilkårene er tilfredsstilt. Kommunen bør være restriktiv i sin vurdering, da jegerprøvens obligatoriske kurs formidler kunnskap som er nødvendig for å utøve human jakt og fangst. Hvis søknaden innvilges skal søker avlegge elektronisk eksamen før jakt og fangst kan utøves.

Kommunen setter Jegerregisteret og Miljødirektoratet i kopi på svarbrev om vedtak og dispensasjon. Dispensasjonen skal være tidsavgrenset til ett år.

Søker blir automatisk registrert i Jegerregisteret når eksamen er bestått og får tilsendt jegeravgiftskort. Det er kommunens oppgave å kontrollere at kandidaten gjennomfører kurset innen ett år. Kommunen skal også underrette Jegerregisteret dersom kurset ikke blir gjennomført. Jegerregisteret vil slette vedkommende fra registeret dersom kurset ikke er gjennomført innen fristen.

4. Hvis NEI: Søknaden avslås

Hvis vilkårene under punkt 2 ikke er tilfredsstilt, så skal søknaden avslås.

Sist revidert: 18.04.2016
av: Miljødirektoratet