Søknad om å utvide jakttiden for bever

Kommunen har myndighet til å utvide jakttiden for bever. Kommunen kan av eget tiltak vurdere behovet eller en oppfordring om en slik vurdering kan komme i form av en søknad fra for eksempel grunneiere eller grunneierlag.

 

 

1. Søknad om å utvide jakttiden for bever
2. Er det vanskelig å gjennomføre jakt innenfor ordinær jakttid på grunn av vanskelige is- eller snøforhold?
3. Hvis JA: Søknaden kan innvilges
4. Hvis NEI: Søknaden innvilges ikke

1. Søknad om å utvide jakttiden for bever

Kommunen har myndighet til å utvide jakttiden for bever. En søknad om dette kan komme fra eksterne søkere, som for eksempel grunneiere eller grunneierlag.

2. Er det vanskelig å gjennomføre jakt innenfor ordinær jakttid på grunn av vanskelige is- eller snøforhold?

Is- eller snøforhold kan gjøre det vanskelig å gjennomføre tiltak for å forvalte bestanden innenfor den ordinære jakttiden for bever. Jakttiden kan utvides i henhold til forskriften som beskriver når jakt kan foregå, forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesonene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 § 3 nr. 3.

3. Hvis JA: Søknaden kan innvilges

Kommunen må behandle vedtaket i overensstemmelse med forvaltningslovens kapittel VII, fordi dette er en forskrift. En innvilgning av søknaden gjelder enten for hele eller deler av kommunen. Hvis problemet med is- og snæforhold er omtrent likt i hele kommunen, så bør forskriften gjøres gjeldende for hele kommunen. Lokal forskrift om å utvide jakttiden for bever kan fastsettes for flere år.

Vurderingen innebærer at det utøves kommunalt skjønn. Kommunen må vurdere om det foreligger andre vektige mottargumenter, i tillegg til is- og snøforhold. Det er ikke adgang til å klage på kommunens beslutning.

4. Hvis NEI: Søknaden innvilges ikke

Hvis kommunen kommer frem til at vilkåret under punkt 2 ikke foreligger, så skal søker orienteres om at det ikke er hjemmel for å utvide beverjakten. Avgjørelsen kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan.

Sist revidert: 10.08.2017
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon