Søknad om fritak fra krav om ettersøkshund

Jeger eller jaktlag kan søke om tidsavgrenset fritak fra kravet om tilgang til godkjent ettersøkshund.

1. Søknad om tidsbegrenset fritak fra krav om tilgang til ettersøkshund
2. Vurder søknaden
3. Hvis JA: Søknaden behandles
4. Hvis NEI: Søknaden avslås

1. Søknad om tidsbegrenset fritak fra krav om tilgang til ettersøkshund

2. Vurder søknaden

Dispensasjonen skal være tidsavgrenset. Den kan ikke gis hvis det er mangel på ettersøkshunder, fordi det ikke er en gyldig begrunnelse. Det siste fremgår av kommentarene i veiledning til forskriften, se side 29.

3. Hvis JA: Søknaden behandles

Spørsmål om tidsavgrenset dispensasjon vurderes fra sak til sak, men det skal kun gis i rene unntakstilfeller hvor det kan oppstå konkrete urimeligheter. Kommunen må selv ta stilling til betydningen av uttrykket «rene unntakstilfeller». Det er en del av den kommunale skjønnsutøvelsen.

4. Hvis NEI: Søknaden avslås

Søknader som er begrunnet i dårlig dekning av ettersøkshunder avslås. Søknader uten tidsavgrensning kan avslås. Alternativt kan en dispensasjon gis under punkt 3 hvor tidsavgrensningen er presisert.

Det er klagerett på avslag både under punkt 3 og punkt 4. Klagen kan enten sendes kommunen eller Miljødirektoratet. I de tilfeller det er aktuelt å sende klagen til Miljødirektoratet, avtaler kommunen dette med søkeren, jamfør forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 39 første ledd.

Sist revidert: 18.04.2016
av: Miljødirektoratet