Fallvilt skal testes for skrantesjuke – slik håndterer kommunen døde elg, hjort, villrein og rådyr

Kommunen skal sørge for at fallvilt av elg, hjort, villrein og rådyr testes for skrantesjuke.

Skrantesjuke, CWD, er en dødelig sykdom som kan ramme hjortedyr. Symptomer er blant annet avmagring og unormal oppførsel. Kommunen bør oppfordre eget ettersøkspersonell til å ha oppmerksomhet rundt sykdommen. Kommunen kan avlive hjortevilt med symptomer på sykdommen.

Kommunens oppgaver knyttet til fallvilt og skrantesjuke

1. Alle kommuner skal melde fra eller teste døde hjortevilt for skrantesjuke

Alle fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein som er ett år eller eldre skal testes for skrantesjuke. Fallvilt er dyr som er påkjørt, er funnet død i naturen eller som er avlivet utenom ordinær jakt.

Dyret testes for skrantesjuke ved at en hjerneprøve sendes til Veterinærinstituttet for undersøkelse. Kommunen og kommunalt ettersøkspersonell er derfor pålagt å varlse lokalt Mattilsyn om alle fallvilt av hjortevilt som er eldre enn 12 måneder. Hensikten er at det skal tas prøver av dyret.

I mange tilfeller er det ressursbesparende at kommunalt ettersøkspersonell, som likevel er ute og håndterer fallvilt, tar ut prøvene i stedet for Mattilsynet. Kommunen kan ta kontakt med Mattilsynet lokalt for opplæring i prøvetaking av fallvilt. Der opplæring ikke er gitt, tar Mattilsynet prøver. 

 

2. Hva skal kommunen gjøre ved mistanke om levende elg, villrein hjort eller rådyr med skrantesyke?

Dyr som har skrantesjuke kan ikke bli friske. Enhver har plikt til å hjelpe et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, jamfør dyrevelferdsloven § 4. Den kommunale viltforvaltninga skal kontaktes når syke elg, hjort og rådyr observeres. Kommunen kan selv avlive syke dyr dersom dette anses som nødvendig. Alle dyr som avlives grunnet symtomer på skrantsjuke skal testes, også kalver.

Kommunen kan kontakte det lokale Mattilsynet for faglig vurdering og eventuell prøvetaking hvis felling anses som nødvendig. Bekjempelsesforskriften § 18 gir Mattilsynet hjemmel til å avlive både ville og tamme dyr som er mistenkt for slik sykdom.

For å kunne ta en hjerneprøve, skal dyret ikke avlives med hodeskudd. Avlivet hjortevilt bør oppbevares til negativ test foreligger. Skulle positiv test forekomme vil Mattilsynet gi nærmere informasjon om håndtering.

Kommunen har også ansvaret for å avlive skadet elg, hjort, rådyr og villrein dersom dyret ikke kan bli friskt, jf. forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst § 29. Slik dyr skal det også tas prøver av.

3. Kurs i prøvetaking og tilskudd til kommuner

Mattilsynet kan holde kurs for ettersøkspersonell slik at de kan lære å ta ut hjerneprøver selv. Ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn for nærmere avtale.

Kommuner som tar prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke kan søke om tilskudd via Miljødirektoratet sitt Elektroniske søknadssenter. Kommunen kan få utbetalt en fast sum per fallvilt som er testet. Søknadsfristen for fallviltåret 2017/2018 er 1. mai 2018.

4. Følgende prøver skal tas av fallvilt

Der kommunens ettersøkspersonell tar ut prøver selv, skal følgende prøver tas:

  • Hjerneprøve
  • Lymfeknuter
  • Bilder og film 

Hjerneprøve skal alltid tas. Det er sterkt ønskelig at de som klarer å ta ut lymfeknutene fra svelget, også sender inn disse. Lymfeknutene kan ligge i samme prøveglass som hjerneprøven. Ta gjerne bilde eller video av det syke dyret før avliving om det er mulig. Dette gir økt kunnskap om hvordan syke dyr oppfører seg. 

5. Kommunen skal registrere fallvilt og skrantesjukeprøven i Hjorteviltregisteret

Kommunen skal registrere alle døde hjortevilt i Hjorteviltregisteret sin fallviltbase. Ved avliving grunnet mistanke om skrantesjuke, skal dyret registreres under kategorien «Sykdom, skade eller andre årsaker». Dette gjelder også døde dyr som prøvetas av Mattilsynet. Husk å merk av om CWD-prøve er tatt. Prøvesvaret vil automatisk kobles til dyret i Hjorteviltregisterert.

6. Bestilling av utstyr og merkelapper

Veterinærinstituttet sender ut sett med prøvetakingsutstyr til kommunens ettersøkspersonell. Utstyret til hjerneprøvetaking bestiller kommunen på utstyrsbestilling@vetinst.no

Hjerneprøver, ofte kalt CWD-pøver, fra fallvilt skal merkes med samme type merkelapp som hjerneprøver fra hjortevilt felt under jakt. Disse merkelappene, tidligere kalt kjevelapper, bestilles på support@naturdata.no.

Sørg for at alle som får prøvetakingsutstyr også får merkelapper. 

7. Innsending av prøver

Alle prøver skal sendes som «ekspress over natten» til:

Veterinærinstituttet i Oslo, Ullevålsveien 68, 0454 Oslo. Merk pakken med CWD.

Veterinærinstituttet sender ut ferdigfrankere adresseetiketter sammen prøvetakingsutstyret. Mangler du dette, kontakt Veterinærinstituttet på utstyrsbestilling@vetinst.no.


Sist revidert: 16.01.2018
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon