Foto: Jan Hausken
Formålsparagrafen

Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner (§ 1-1 i plan- og bygningsloven).

Foto: Jan Hausken
Konsekvensutredning

For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn.

Planlegging

Planlegging angir retningen på den framtidige samfunnsutviklingen. Dette skjer blant annet gjennom forutsigbare samordnete prosesser. Planprosessene legger til rette for beslutninger om forvaltning av arealer og naturressurser, i tillegg til konkrete fysiske tiltak. Planlegging omfatter også vurdering av konsekvenser, samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet for planer og tiltak.

Sist revidert: 26.06.2015
av: Planavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet