Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Miljøhensyn i arealplanlegging

Kommunen ivaretar hensyn til klima, natur- og friluftsområder i sine arealplaner.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Jan Hausken
Innsigelse

Statlige fagmyndigheter kan komme med innvendinger til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning.

Foto: Jan Hausken
Det offentlige kartgrunnlaget

Data som er tilrettelagt for kommunenes arbeid med plan- og byggesaker.

Arealplanlegging

Kommunens arealplanlegging former framtidas samfunnsutvikling. Dette skjer gjennom forutsigbare, samordnete prosesser. Planprosessene legger til rette for beslutninger om forvaltning av arealer og naturressurser, i tillegg til konkrete fysiske tiltak. Planlegging omfatter også å vurdere konsekvenser, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet for planer og tiltak.

Sist revidert: 15.02.2018
av: Miljødirektoratet