Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Overordnede føringer

Nasjonale forventninger til planleggingen, statlige planretningslinjer og planbestemmelser gir føringer for arealbruken på regionalt og kommunalt nivå.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Samfunnsdelen

Samfunnsdelen skal omhandle langsiktige utfordringer når det gjelder miljø, mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon, sektorene og utvalgte målgrupper.

Hensynssone

Hensynssoner viser hensyn og restriksjoner for arealformålet i planen. Dette kan være hensyn til risiko for flom og ras, kulturminner, naturmangfold eller vedtak om arealbruk etter andre lover.

Foto: Jan Hausken
Medvirkning

Både myndigheter og private utbyggere skal tilrettelegge for aktiv medvirkning i planleggingen. Grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge, skal også sikres medvirkning.

Foto: Jan Hausken
Foto: Jan Hausken
Innsigelse

Statlige fagmyndigheter har innsigelsesrett på sitt område i forhold til kommunale planer. 

Foto: Jan Hausken
Foto: Jan Hausken
Risiko- og sårbarhetsanalyse

Planmyndigheten skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Fareområder avmerkes i planen som hensynssone.

Foto: Jan Hausken
Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Kommuneplanens arealdel

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Reguleringsplan

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Offentlig kartgrunnlag

Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven.

Planforslag og byggesøknad

Kommunen kan kreve at den som fremmer planforslag eller søknad om tiltak, utarbeider kart. Kommunen kan kreve at planforslag, søknad og kart leveres i digital form.

Arealplanlegging

Kommunens arealplanlegging former framtidas samfunnsutvikling. Dette skjer gjennom forutsigbare, samordnete prosesser. Planprosessene legger til rette for beslutninger om forvaltning av arealer og naturressurser, i tillegg til konkrete fysiske tiltak. Planlegging omfatter også å vurdere konsekvenser, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet for planer og tiltak.

Sist revidert: 14.10.2016
av: Miljødirektoratet