Naturmangfoldloven i planprosesser

Når kommunen utarbeider og vedtar arealplaner som kan berøre naturmangfold, skal reglene om bærekraftig bruk i naturmangfoldlovens kapittel II brukes. Dette gjelder også når kommunen behandler planforslag fra private aktører.

Vurderingene om bærekraftig bruk skal gjøres på alle plannivåer. Dette omfatter regionale planer, kommune(del)planer, reguleringsplaner og enkeltsaker. Omfanget av vurderingene varierer avhengig av plannivå. Det avhenger også av hvor sterke føringer planen gir for fremtidig disponering av arealer som har konsekvenser for naturmangfoldet.

Disse temaene bør vurderes tidlig i planarbeidet: Kunnskap om økosystemer, naturtyper og arter, antatte virkninger av planene på naturmangfoldet, alternativ lokalisering, samlet belastning og avbøtende tiltak. I denne filmen finner du informasjon om hvordan du kan gå frem:

Veiledning om hvordan prinsippene om bærekraftig bruk skal brukes

Denne veilederen er utviklet av Klima- og miljødepartementet, KLD. De oppdaterer den løpende på sitt eget nettsted. Du finner den her:

Innholdsfortegnelsen i publikasjonen er klikkbar. Veilederen presenterer disse temaene og inngangene til hvert kapittel finner du i denne lista:

 1. Innledning
 2. Oversikt over naturmangfoldloven kapittel II
 3. Forvaltningsmål for økosystemer, naturtyper og arter, §§ 4 og 5
 4. Generell aktsomhetsplikt, § 6
 5. Bruk av de miljørettslige prinsippene, § 7
 6. Kunnskapsgrunnlaget, § 8
 7. Økosystemtilnærming og samlet belastning, § 10
 8. Føre-var-prinsippet, § 9
 9. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, § 11
 10. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, § 12
 11. Avveining mellom hensyn til naturmangfold og andre samfunnsinteresser
Vedlegg til veilederen
Andre aktuelle veiledere som omtaler naturmangfoldlovens kapittel II

Sist revidert: 22.01.2018
av: Miljødirektoratet