Overordnede føringer

Det meste av arealplanleggingen i Norge skjer i kommunene. Statlige og regionale myndigheter skal imidlertid også bidra til at arealene brukes slik at landet får en god samfunnsutvikling. Departementer, statlige direktorater, fylkesmenn og fylkeskommuner er instanser som kan gi føringer for arealplanleggingen i kommunene.

Nasjonale forventninger

Statens samlede planpolitiske forventninger er et viktig grunnlag for den regionale og lokale planleggingen. De gjeldende nasjonale forventningene er fra 2015. Du finner dem her:

Statlige planbestemmelser SPB

Statlig planbestemmelse brukes til å forby bygge- og anleggstiltak. De setter vilkår for å ivareta nasjonale eller regionale interesser, jamfør plan- og bygningsloven § 6-3.

Statlige planretningslinjer

Statlige planretningslinjer (SPR) beskriver nasjonale forventninger på noen viktige tema. De er hjemlet i plan- og bygningsloven § 6-2. Tidligere ble de kalt rikspolitiske retningslinjer (RPR).

Du finner dem her: 

Statlige arealplaner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan utarbeide statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan når viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det. Dette er i henhold til plan- og bygningsloven § 6–4 om statlig arealplan.

Berørte kommuner skal bistå departementet i arbeidet, for eksempel i forbindelse med høring og utlegging til offentlig ettersyn og tiltak for å sikre god medvirkning.

Nasjonale og vesentlige regionale miljøinteresser

Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet er beskrevet i Rundskriv T-2/16 fra Klima- og miljødepartementet. Miljøforvaltningens innsigelsespraksis er også beskrevet her. Kriteriene for nasjonale og vesentlig regionale interesser er knyttet til de nasjonale miljømålene for de ulike miljøområdene. På Miljøstatus.no finner du informasjon om nasjonale miljømål og indikatorer som viser måloppnåelse. 

Statlige og regionale myndigheter som er berørt i en sak kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Det gjelder i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for deres saksområde. Dette er hjemlet i plan- og bygningsloven § 5–4 om myndighet til å fremme innsigelse til planforslag.

Generelle retningslinjer for innsigelser i plansaker finner du i:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger fortløpende ut avgjørelsene i innsigelsessaker. Du finner dem her:

Regionale planer

Regionale planer er også overordnede føringer. Fylkeskommunene har oversikt over disse planene. Kommunene deltar i arbeidet med regionale planer. 

Sist revidert: 19.09.2017
av: Miljødirektoratet