Konsekvensutredninger

Hensikten med konsekvensutredninger er å klargjøre vesentlige virkninger som planer og tiltak kan medføre for miljø og samfunn. Utredningene skal bidra til at disse virkningene blir tatt hensyn til, både når vi planlegger og tar stilling til om planer eller tiltak skal gjennomføres. Regelverket skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt.

Noen planer og tiltak skal bare konsekvensutredes dersom de kan medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

En ny forskrift om konsekvensutredning trådte i kraft 1. juli 2017. Kriterier for å vurdere om en plan eller tiltak kan medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn finner du i denne veilederen: 

Her finner du svar på spørsmål knyttet til bestemmelsene i forskriften, og på generelle spørsmål knyttet til slike konsekvensutredninger:

Forskrift om konsekvensutredninger stiller krav om at utredninger skal baseres på anerkjent metodikk, og at data som samles inn skal legges inn i nasjonale databaser. Oversikt over eksisterende metodikk og tilgjengelige databaser finner du i denne veilederen:

Vi gjør oppmerksom på at veilederen ikke er oppdatert med referanser til bestemmelser i den nyeste forskriften.